สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  สุนิษา เพ็ญทรัพย์
  บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  by Sunisa Pensub - Friday, 20 January 2017, 2:39 PM
   

  บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

   

  Skip course categories
  Skip available courses

  Available courses

                     ความหมายและความสำคัญของธุรกิจการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยเพื่อเป็นรางวัลการประชุมวิชาชีพ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน กิจกรรมพิเศษทางการตลาด บทบาทของธุรกิจไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องธุรกิจไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ โอกาสและความก้าวหน้าในวิชาชีพจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจไมซ์

                   การประชาสัมพันธ์ เทคนิค การดำเนินงานด้านการตลาดของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำการตลาด เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด

               การเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ ติดตามและปิดการขายสินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำการตลาด เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

              พื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการจัดรายการอาหาร  การจัดซื้อ  และควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์และคำนวณโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์  บัญชีและการเงินเบื้องต้นได้

                     กฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการโรงแรม กฎหมายที่สำคัญต่อวิชาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาที่สำคัญ บทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก และธุรกิจบริการที่มีต่อลูกค้าและสังคม จริยธรรมทางธุรกิจพระราชบัญญัติ กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมแนวทางการแก้ไขและการพัฒนา

             หลักการและวิธีการ การวางแผน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการ   การพยากรณ์กำลังคนในอุตสาหกรรมบริการ เทคนิคการเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม

               สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่าง ๆ ศึกษาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกคุณค่าทางวัฒนธรรม นำความรู้ในด้านภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณของผู้ให้บริการ ประเภทของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ และการเสิร์ฟเครื่องดื่ม การเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม วิธีการและเทคนิคในการผสมเครื่องดื่ม การปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม การจัดซื้อ การเก็บรักษาเครื่องดื่ม การจัดทำ รายงานการขายประจำวันและการตรวจนับ

             ความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด ขบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนผสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ลักษณะและองค์ประกอบงานขายในธุรกิจโรงแรม จรรยาบรรณงานขายและการตลาด


  วิวัฒนาการการจัดการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ข้อกำหนดของสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก  กระบวนการการวางแผนการตลาด  การจัดการและการดำเนินงาน ประเภทและรูปแบบการจัดประชุมและนิทรรศการ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

  แนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การจัดการคุณภาพบริการ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ

  หลักการและวิธีการ การวางแผน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร การขยายตัวของธุรกิจโรงแรม   การพยากรณ์กำลังคนในธุรกิจที่พัก เทคนิคการเลือกบุคลากรและการฝึกอบร

  คำอธิบายรายวิชา

                               โครงสร้างและขอบข่ายการปฏิบัติงาน คุณสมบัติและมารยาทของพนักงาน รูปแบบของการบริการ การจัดโต๊ะอาหาร หลักการควบคุมธุรกิจการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติและจัดทารายงาน รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานที่ประกอบธุรกิจ

                ความหมาย ความสำคัญของแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งในแผนกบริการส่วนหน้า การให้บริการและการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ประเภทของห้องพัก การสำรองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การบริการแขกระหว่างการเข้าพัก การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแผนกบริการส่วนหน้า

   

                   ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการจัดการภัตตาคารและร้านอาหาร การจัดทำรายการอาหาร การจัดการและดำเนินงาน การตลาด การวางแผนธุรกิจอาหารและบริการ การจัดการงบประมาณ การคำนวณต้นทุนและผลกำไร การควบคุมคุณภาพอาหารและการศึกษาดูงาน

                 ความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด ขบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนผสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ลักษณะและองค์ประกอบงานขายในธุรกิจโรงแรม จรรยาบรรณงานขายและการตลาด

                 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ สปา ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานดำเนินงานธุรกิจสปา หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ ปัญหาและแนวทาง แนวโน้มธุรกิจสปาในอนาคต

  ารวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและที่พัก องค์ประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ     
  การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

  คำอฺธิบายรายวิชา             

                        การเตรียมตัวฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษา นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรมและที่พัก ประเภทต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะเจตคติและประสบการณ์

  คำอธิบายรายวิชา

                            เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาประสบการณ์วิชาชีพจริงจากสถานประกอบการต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีที่จบการศึกษา

  คำอธิบายรายวิชา 

                               วิวัฒนาการการจัดการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ข้อกาหนดของสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก กระบวนการการวางแผนการตลาด การจัดการและการดาเนินงาน ประเภทและรูปแบบการจัดประชุมและนิทรรศการ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

                 หลักการและวิธีการ การวางแผน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร การขยายตัวของธุรกิจโรงแรม  การพยากรณ์กำลังคนในธุรกิจที่พัก เทคนิคการเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม

                  การเรียนรู้จิตวิทยาในงานบริการ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคล การปรับและประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่างถูกต้องประทับใจ รู้จักแก้ปัญหาในงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และความสำเร็จในหน้าที่

                          

  คำอธิบายรายวิชา

                      โครงสร้างและขอบข่ายการปฏิบัติงาน คุณสมบัติและมารยาทของพนักงาน รูปแบบของการบริการ การจัดโต๊ะอาหาร หลักการควบคุมธุรกิจการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติและจัดทำรายงาน รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานที่ประกอบธุรกิจ

  คำอธิบายรายวิชา

                               ความสำคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบพื้นฐานของการให้บริการลูกค้า  การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด  การแต่งกาย  การแสดงออก  กิริยามารยาทของผู้ให้บริการ  การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในการบริการ 

  คำอธิบายรายวิชา

                               แนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การจัดการคุณภาพบริการ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ

                 การประชาสัมพันธ์ เทคนิค การดำเนินงานด้านการตลาดของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำการตลาด เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด

   

                    การเรียนรู้จิตวิทยาในงานบริการ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคล การปรับและประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่างถูกต้องประทับใจ รู้จักแก้ปัญหาในงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และความสำเร็จในหน้าที่                                             

                      โครงสร้างการบริหารจัดการงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องมือ รายการอาหารมื้อต่างๆ รายการอาหารนานาชาติ ความรู้เรื่องเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยงประเภทต่างๆ สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อปฏิบัติ มารยาท จรรยาบรรณในงาน การจัดการภัตตาคาร การดำเนินงานจัดการครัว แผนกที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม

  คำอธิบายรายวิชา

                               ความหมายของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่มีผลต่อการหล่อหลอมและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบพื้นฐานของการติดต่อและการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งการพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะในการให้บริการ การสร้างจิตสานึกของการให้บริการ การเป็นผู้ให้บริการที่ดี การแก้ไขปัญหาในกรณีศึกษาต่าง ๆ ขณะที่มีการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ

  คำอธิบายรายวิชา

                               พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมในการทางานและการพักผ่อน การปรับและประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการลูกค้า การสร้างจิตสานึกในงานบริการ และสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่างถูกต้องประทับใจ จิตวิทยาการบริการในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่พัก และธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษาจากกรณีศึกษาการให้บริการในธุรกิจบริการต่าง ๆ

               พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมในการทำงานและการพักผ่อน การปรับและประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการลูกค้า การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ และสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่างถูกต้องประทับใจ จิตวิทยาการบริการในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่พัก และธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษาจากกรณีศึกษาการให้บริการในธุรกิจบริการต่าง ๆ

            ลักษณะของงานวิจัย การทำข้อเสนอการวิจัย การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอและสรุปผลการวิจัย และการฝึกประยุกต์ใช้การวิจัยสำหรับธุรกิจบริการ

             การเตรียมตัวฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษา นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรมและที่พัก ประเภทต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะเจตคติและประสบการณ์

                  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและที่พัก องค์ประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

   

                 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า การบริหารจัดการการห้องพัก การสำรองห้องพัก การบริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ การวางแผนกำหนดการขาย การบริหารงานส่วนหน้ากับการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัญหา อุปสรรค วิธีการป้องกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า    ฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในการให้บริการฝ่ายห้องพัก

                การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า เรียนรู้หลักการรับจองห้องพัก การเลื่อการจอง การยกเลิกการจอง การวางแผนการกำหนดราคาขาย การบริหารเกี่ยวกับงานต้อนรับ งานบริการส่วนหน้า และงานแม่บ้าน การประสานงานระหว่างแผนกบริการส่วนหน้ากับแผนกแม่บ้านและแผนกอื่น ๆ ในธุรกิจที่พัก ศึกษาปัญหาอุปสรรค วิธีการป้องกัน แก้ไขงานบริการส่วนหน้า จากกรณีศึกษาต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในการให้บริการฝ่ายห้องพัก