You are not logged in. (Login)
อ.พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล
Skip Main MenuSkip เอกสาร.ม.ค.อ.3Skip เอกสาร มคอ5Skip เอกสารสื่อการสอนWordSkip เอกสารสื่อการสอนPowerpointSkip งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดาวโหลดเอกสารรายวิชาได้ที่ "หน้าแรก" ประกอบด้วย 
เอกสาร ม.ค.อ. 3
สื่อการสอน
ตำราอ้างอิง

Available Courses

 • คำอธิบาย
  ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
  ตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบาย แห่งรัฐ  กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
  การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กร   กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและสิ่งแวดล้อม
  แบบยั่งยืน และการปฏิบัติภาคสนาม
 • คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย ยุคต่าง ๆ 
  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย ยุคต่าง ๆ 
  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • คำอธิบายรายวิชา
  ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา การกำเนิดโลกและการลำดับยุคทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยโครงสร้าง แร่และหิน รูปร่าง ขนาด คุณสมบัติของแร่และหิน กระบวนการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา และการปฏิบัติการภาคสนาม
 • คำอธิบายรายวิชา
  สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว การเข้าถึงด้วยเส้นทางคมนาคมประเภท
  ต่างๆ  สภาพทางธรรมชาติและกำเหนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว  องค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว  
 • คำอธิบายรายวิชา 
  การวิเคราะห์สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้งทางด้านที่ตั้ง อาณาเขต  ลักษณะทางด้านกายภาพ 
  ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ  ประชากร  เพื่อจัดระบบการคิดวางแผนแก้ปัญหาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
  การค้า การคมนาคมขนส่งและการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
 • คำอธิบายรายวิชา

  สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว การเข้าถึงด้วยเส้นทางคมนาคมประเภทต่างๆสภาพทางธรรมชาติและกำเหนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยวประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว  


ข่าวและประกาศ

Picture of อ.พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล
การใช้mailใหม่
 

mail ตัวใหม่ ขณะนี้ทาง it ได้ แบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ 
สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่
-------------------------------------
สำหรับ นักศึกษา
********************************************
สำหรับการใช้งานจะมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
   1 ให้เข้าไปที่ http://mail.ssru.ac.th
   2 แล้วใส่ username และ password ที่เล่น internet ได้เลย

สำหรับนักศึกษา
    
ให้เข้าไปดูวิธีการใช้งานที่นี่   download วิธีการใช้งาน
Picture of อ.พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล
ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา        ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้กู้ กรอ. (รอบที่ 2) ปี 2556 ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2556 คลิ๊กที่นี่ และขอให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเข้าร่วมประชุมทำสัญญาในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 และขอให้ผู้กู้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยคนละ 1 ใบ และหากผู้กู้ไม่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ฝ่ายกองทุนฯ กำหนด จะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์จะกู้ยืมและฝ่ายกองทุนฯ จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปมาแทนทันที 
     หมายเหตุ
  สำหรับผู้ยื่นกู้ กยศ. ที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม หากมีความประสงค์จะกู้ยืม กรอ. ขอให้มาติดต่อที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เพื่อสอบถามสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม กรอ. ได้ และขอให้มาติดต่อภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น เพราะหากเกินระยะเวลาที่ สำนักงานกองทุน กยศ. กำหนด จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบได้  

Skip Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ อ.พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Today Sunday, 13 June 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip ตำราอ้างอิงการสอน