เว็บไซต์อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง

You are not logged in. (Login)

Skip อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง

อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง

Mr.Morakot Worachairungreung
Skip ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

 • การเรียน
  Bachelor Degree
  ภูมิศาสตร์
  Geography 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Silpakorn University

  Master Degree
  การวางแผนภาคและเมือง
  Urban & Regional Planning
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Chulalongkorn University

  กำลังศึกษาปริญญาเอก
  PhD -candidate at
  Remote Sensing & GIS
  Asian Institute of Technology

  การทำงาน
  ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-Geography & Geo-informatics
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-Suansunandha Rajabhat University

  ความเชี่ยวชาญ
  ภูมิศาสตร์เมือง
  Urban Geography

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  GIS

  การรับรู้ระยะไกล
  Remote Sensing

  เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ท
  Web GIS
Skip การวิจัยและผลงานวิชาการ

การวิจัยและผลงานวิชาการ

Skip การบริการวิชาการ&การพัฒนาตนเองSkip สื่อการสอนภาคเรียนที่ 1/2563Skip สื่อการสอนภาคเรียนที่ 2/2563Skip เอกสารประกอบการสอนSkip มคอ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนการสอน
Welcome to my e-learning website.

อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง
Morakot Worachairungreung

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Geography and Geo-informatics
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Suansunandha Rajabhat University

ข่าวและประกาศ

Picture of admin admin
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศชนะรางวัลระดับประเทศ
by admin admin - Saturday, 20 February 2021, 07:44 PM
 
ผลการแข่งขันในงาน การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 7 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัลดังนี้
????????รางวัลชนะเลิศ
-ภาคโปสเตอร์กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ
เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขยะมูลฝอย และการทำนายด้วยแบบจำลอง โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง พื้นที่ศึกษา : กรุงเทพมหานคร
โดยนางสาว สิประภา คะศรีทองและนางสาวอรอนงค์ ตระการจันทร์
---------------------------------
????????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
-ภาคโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2562 บริเวณลุ่มน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นางสาวไอลดา สุวรรณพันธ์
---------------------------------
????????รางวัลชมเชย
-ภาคโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เรื่อง วิเคราะห์ความสัมพันธ์จุดให้บริการระบบขนส่งสาธารณะกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
โดย นางสาว หัสฐาสิริ พงศ์สุทธิคุณ และนางสาว อริศรา อุ้มเถื่อน
----------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันในครั้งนี้
Picture of admin admin
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
by admin admin - Sunday, 16 February 2020, 11:11 PM
 

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 โดยได้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลทั้งหมด 12 รางวัล ดังนี้


⭐️ นางสาวกาญจนา ศักดิ์ทอง และนางสาวอารียา ใจซื่อ นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบแบบจำลองการเกิดดินถล่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบแบบจำลองการเกิดดินถล่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง????
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง)

⭐️ นายสุเมธ ฉัตรกรวงษ์ นางสาวนัทฐมน ผาตินุวัต
นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบการจำแนกสิ่งปกคลุมดินภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2 โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งอัลกอริทึม support vector machine, random forest และNeural Network ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ได้รับ 2 รางวัลได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอแบบปากเปล่า ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ????
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความ ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง)

⭐️ นางสาววรรณวิษา ธาระแดน นางสาวธัญญารัตน์ สุตะนา นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพลุ่มน้ำแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย ในสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ได้รับ 2 รางวัลได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาตร์กายภาพ ????
- รับรางวัลรองชนะอันดับ 2 ประเภทบทความวิจัยสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี)

⭐️ นายกิตพัฒน์ โห้หาญ และนายกฤษณโพธิ์ศิริ นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน ด้วยระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อคาดการณ์ราคาที่ดิน ในประเภทภูมิศาสตร์มนุษย์ ได้รับ 2 รางวัลได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ????
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง)

4. นายนพัตธร เมรสนัด และ นายนวธร ไชยรัตน์ นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอ์ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจสอบสุขอนามัยของข้าวโดยใช้ช่วงคลื่น GLI NGRDI VARI ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ได้รับ 1 รางวัลได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์ณยศ กุลพานิช)

⭐️ นายเจษฎา คำตะนิตย์ นายชลนที ชาญสมิง นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องอัลกอริทึมเพื่อการทำนายจุดเสี่ยงเกิดไฟป่า ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ????
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง)

⭐️ นายอนุรักษ์ นูมหันต์ นายณัฐวุฒิ สุโพโฮง
นายบัลลังค์ จินดากลาง นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ระบบที่เรียนรู้ด้วยตนเองสร้างแบบจำลองการทำนายพื้นที่เสี่ยง ต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ในสาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ????
ที่ปรึกษางานวิจัย(อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง)


Picture of admin admin
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
by admin admin - Monday, 19 February 2018, 12:25 PM
 
runnerup
Picture of admin admin
สืบค้นหัวข้องานวิจัย
by admin admin - Wednesday, 13 July 2016, 08:14 PM
 
สำหรับนักศึกษาที่กำลังหาหัวข้องานวิจัยเข้าไปสืบค้นข้อมูลในประเทศตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ

keep-calm-and-write-your-thesis-25
References
admin | Blog, U. (2016, 7 13). Tips to write a better thesis. Retrieved from careerpaths: http://www.careerpaths.it/tips-write-better-thesis/

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU E-Theses)
http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis (เปิดด้วย IE จะใช้งานสะดวกกว่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail: tulib@tu.ac.th)
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Theses)
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)
http://cuir.car.chula.ac.th/
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb
6. มหาวิทยาลัยบูรพา (e-BUU Thesis)
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php

เพิ่มเติมจากคุณ Weerayut Wongruksar
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
http://libsearch.nida.ac.th/ (พิมพ์คำค้น / กดค้นหา / คลิก Limited by ด้านขวามือ / เลือก NIDA Thesis)

ขอขอบพระคุณ https://web.facebook.com/100107346702609/photos/a.110965755616768.5039.100107346702609/954977371215598/?type=1&theater
ที่รวบรวมข้อมูลดีดีมาแบ่งปัน

Picture of admin admin
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
by admin admin - Sunday, 18 January 2015, 08:19 PM
 

ตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นำโดย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นที่ 4 เข้าร่วมการประชุมและแข่งขันวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics) ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 แห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 500 คน

โดยงานดังกล่าว นายสุรกานต์ นิ่มมาศ นายอดิศักดิ์ บุญลาศรี และนายชาติตระการ ไกยราช นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทเนื้อหาเชิงวิชาการ (Presentation) จากงานวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผู้นำเสนอ(Presenter) จากงานวิจัยเรื่องดังกล่าว 

นอกจากนี้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศยังได้ร่วมแข่งขันโปสเตอร์ประเด็นทางภูมิศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ค้นหาเส้นทางการเข้าถึงผู้ป่วยติดเตียง กรณีศึกษา : ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ในงานดังกล่าวอีกด้วย

รับรางวัลบรรยากาศSkip Login
ความสนใจ

ภูมิสารสนเทศ
การทำแผนที่
ภูมิศาสตร์เมือง
ภูมิศาสตร์มนุษย์
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Today Sunday, 13 June 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip เว็บไซต์คณะและมหาวิทยาลัยSkip เว็บไซต์สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Skip เนื้อหาภาพรวมและวัตถุประสงค์ในการเรียน

เนื้อหาภาพรวมและวัตถุประสงค์ในการเรียน