ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
วารสาร Geographia Technica, Vol 16, Issue 1, 2021, pp. 141-153
DOI: 10.21163/GT_2021.161.12
Scopus, SJR Q2
Citation:
Waiyasusri, K., Kulpanich, N., Worachairungreung, M., Sae-ngow, P., Chaysmithikul, P., (2021) Flood Prone Risk Area Analysis during 2005 – 2019 In Lam Se Bok Watershed, Ubon Ratchathani Province, Thailand. Geographia Technica, 16(1), 141-153.