Skip site news

Site news

Picture of อ.วรุณญา อัจฉริยบดี
การนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ปี 2564
by อ.วรุณญา อัจฉริยบดี - Thursday, 8 July 2021, 3:55 PM
 

บทความเรื่อง "นัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง"


 
Picture of อ.วรุณญา อัจฉริยบดี
การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปี 63
by อ.วรุณญา อัจฉริยบดี - Thursday, 8 July 2021, 3:48 PM
 

*


 

Skip available courses

Available courses

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าของวรรณกรรมไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน องค์ประกอบและกลวิธีการสร้างงานเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย  องค์ประกอบ  คุณค่า  และขนบของวรรณกรรมไทย อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต  สังคมและศาสตร์ต่างๆ  ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมบางตอนของแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรม  

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ที่มา รูปแบบ วัตถุประสงค์ แนวคิด ความเชื่อ คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีคำอธิบายรายวิชา

วรรณคดีเอกของไทยในด้านที่มา แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา ลักษณะเด่น คุณค่าและความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น