ทดลองแล้วคะ
  Skip available courses

  Available courses

                  พัฒนาการของการจัดเก็บและค้นคืน ระบบการจัดเก็บสารสนเทศ  เทคนิคและวิธีการจัดเก็บสารสนเทศ  การประมวลผลการค้นคืน  วิธีการค้นคืนสารสนเทศ   แนวโน้มการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

                                                               เอกสาร     แนวการสอน

                                                                word       ppt 

  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ฐานความรู้ในวิชานี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาวิชานี้ได้ สามารถนำเทคนิคที่เรียนรู้ไปประยุกต์ในงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้พัฒนาทักษะของการคำนวณคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนนำไปสู่การจัดทำโครงงานระบบคอมพิวเตอร์เองได้

  คุณลักษณะและทักษะของผู้ประกอบการทางสารสนเทศ  การพัฒนาและประเมินโอกาสของการประกอบการ การพัฒนาแผนธุรกิจ กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ จริยธรรมของผู้ประกอบการด้านสารสนเทศ  กฏหมายทางด้านสารสนเทศ  และกฏหมายสำหรับผู้ประกอบการ ประเด็นน่าสนใจทางด้านประกอบการสารสนเทศและกฏหมาย 

      เอกสารประกอบการเรียน       แนวการสอน      ppt

        ประเด็นใหม่ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

           แนวคิดและหลักการสื่อมัลติมีเดีย บทบาทและความสำคัญของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทของสื่อมัลติมีเดีย เครื่องมือสื่อมัลติมีเดีย หลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย  เทคนิคการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในรูปแบบที่หลากหลาย

                 เอกสารประกอบการบรรยาย   power point

              ความสำคัญ และประโยชน์ของการสัมมนา วิธีการจัดสัมมนา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

                                              แนวการสอน      เอกสาร     

       แนวคิด หลักการ ประเภท บทบาทของของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการออกแบบ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน 

        ความหมาย ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริการสารสนเทศและ เทคโนโลยี สารสนเทศ


  Skip ข่าวและประกาศ แจ้งเวียน

  ข่าวและประกาศ แจ้งเวียน

  Picture of wannarat bunchongkien
  แบบทดสอบ
  by wannarat bunchongkien - Friday, 19 April 2019, 10:58 AM
   

                  แบบทอสอบลักษณะหนังใหญ่      เนื้อหาลักษณะหนังใหญ่

   
  Picture of wannarat bunchongkien
  รายวิชาใหม่ สารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ
  by wannarat bunchongkien - Friday, 1 March 2019, 9:33 AM
   

      คำอธิบายรายวิชา    

              ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ประเภทของบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมบริการสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ

   

                แนวการสอน   เอกสารประกอบการบรรยาย   ppt

     

  Read the rest of this topic
  (218 words)