ประวัติผู้สอน

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี

วุฒิการศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

email : vilasinee.ji@ssru.ac.th

website : http://www.teacher.ssru.ac.th/vilasinee_ji

โทรศัพท์ : 021601303

Vilasinee Jintalikhitdee

Bachelor of Arts (Community Development First Class Honours)
Master of Arts (Political Science)

email : vilasinee.ji@ssru.ac.th

website : http://www.teacher.ssru.ac.th/vilasinee_ji

tel : 021601303
Last modified: Thursday, 9 July 2020, 09:26 AM