You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip Academic PerformanceSkip Self DevelopmentSkip TQFSkip TQF3 Skip เอกสารประกอบการสอน วิชาจริยธรรมฯ และสัมมนาฯSkip สื่อการเรียนการสอน วิชาจริยธรรมฯ และสัมมนาฯSkip เอกสารประกอบการสอนSkip สื่อการเรียนการสอน

Available Courses

 • คำอธิบายรายวิชา

  ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผล การอ่านรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ โดยมีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย

 • คำอธิบายรายวิชา
  แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย การศึกษาจะครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
 • คำอธิบายรายวิชา
  กรณีศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาร่วมสมัยของการบริหารราชการ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ตนสนใจ พร้อมนำข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
 • คำอธิบายรายวิชา
  แนวคิด หลักการ อุดมการณ์ และคุณธรรมสำหรับนักบริหาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้เชื่อมโยงกับพันธกิจของการบริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งกรณีศึกษา

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Skip Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อ.วิลาสินี จินตลิขิตดี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 Today Monday, 26 October 26 27 28 29 30 31
Skip เว็บไซต์คณะและวิทยาลัยSkip สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Skip เนื้อหาภาพรวมและวัตถุประสงค์ในการเรียนSkip สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ 2-62Skip PUB3308Skip TQF5