Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายรายวิชา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กร  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ธรรมชาติของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ตรรกศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล การจัดเก็บข้อมูล เมทาเดต้า ข้อมูล การค้นคืนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การรับรู้ของมนุษย์และการยศาสตร์เบื้องต้น

Historical overview of Information Science. The difference between data, information and knowledge. The nature of the information. Data structures; Logic; Information Science in the digital age. Data storage; Meta-data; Data retrieval; Data processing; Dissemination of information; Introduction to human perception and ergonomics.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

         1. แนวการสอน รหัสวิชา ISC1101 รายวิชา สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย แนวคิดและหลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล แผนภาพอีอาร์ กฎการบูรณภาพและการอ้างอิง การทำบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาเพื่อการสืบค้น การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและกรณีศึกษา

Meaningful concepts and principles of database systems. Architecture of database; Relational and object-oriented database; Database analysis and design; E-R Diagram; Entity integrity and referential constraints; Data Normalization; Query Language; Database applications and case studies.

แหล่งข้อมูลแนะนำ:

เว็บไซต์ http://sot.swu.ac.th/Portals/156/sot/CP342/pdf.htm

คำอธิบายรายวิชา

หลักการระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายสัญญาณและไร้สายสัญญาณ มาตรฐานสากลและโปรโตคอล ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต

Principles of data communication systems. Equipment for data communications. Data communication with the computer network using either cables or wireless signals. International standards and protocols. In data communication with computer networks. The architecture of computer networks. Internet technology.

คำอธิบายรายวิชา

ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินผลทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Information resources; the processes of information resources development; Information resources evaluation; Automatic library and information resources development.

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ กลยุทธ์การบริการ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศ การจัดบริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ การประเมินการให้บริการสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ

Concepts of service; Service strategy; the study characteristics and needs of information users; Organize information service as users’ needs; Usage of technology for information services; Information service evaluation and concepts in laws of information services and dissemination

คำอธิบายรายวิชา

จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานสารสนเทศและองค์กร รวมถึงทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการประนีประนอม เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการชักชวน
Psychology of interpersonal communication in information work and organization including compromise skills; Techniques of effective communication and persuasion

ความหมายของผู้ด้อยโอกาส ประเภทของบริการสำหรับผู้ด้อยโอกาส การจัดหา และจัดทำทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส  การจัดกิจกรรมบริการสารสนเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส

Definition of disadvantaged groups; Types of services for the disadvantaged groups; Acquisition and making information material; information services activities for disadvantaged groups

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และทำรายการวัสดุตีพิมพ์ประเภทหนังสือ การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การกำหนดหัวเรื่อง การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานวิเคราะห์

Definition and importance of information organization; Printed materials cataloging; Dewey Decimal Classification system; Subject heading; Tool and information technology employed in classification and cataloging; Information materials record system.

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และการจัดระบบสารสนเทศบนเครือข่าย การทำรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ

Library of Congress Classification System; Classification and cataloging information on web and non-printed materials; Using of information technology for classification and cataloging work.

เอกสารประกอบการสอน 

บทที่ 1 แนวคิดการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ (PDF) (PowerPoint)

แนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา

การอ่านและประโยชน์ของการอ่าน ประเภทของการอ่าน แบบแผนและกลวิธีการอ่าน  ทฤษฎีการอ่าน
การพัฒนาการอ่าน รูปแบบการส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Reading and its usefulness; Types of reading; Patterns and tactics; Reading  Theories; Reading development; Modules of reading promotion; Activities organized for reading promotion.

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติและพัฒนาการของสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทและการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิตและแหล่งเผยแพร่สารสนเทศ การจัดทำฐานข้อมูล

History and development of information resources in humanities and social sciences; Types and valuation of important information resources; Resources acquisition; Source of production and source of information dissemination.

ความหมาย ประเภท การเผยแพร่และการจัดเก็บงานทางวิชาการ การประเมินคุณค่างานทางวิชาการ วารสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีกับงานวารสาร การจัดการและการจัดเก็บวารสาร การสืบค้นสารสนเทศ การตีพิมพ์บทความและแหล่งสารสนเทศแบบเสรีสำหรับวารสาร

Meaning, Types, Sharing and Storing of Scholarly works; Scholarly Evaluation; Journal and electronic journal; Technologies impact upon works; Information retrieval; Article publishing and Open access.

คำอธิบายรายวิชา

หลักการบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ ทฤษฎีด้านการบริการ การบริหารจัดการด้านนโยบายและการวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ งานธุรการและงานสารบรรณ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ การประเมินผลการบริหารและการจัดการของสถาบันสารสนเทศ

Principles of administration and management of information institutions; Theories of administration; Administration policies and plans; Budget; Finance; Supplies; Office affairs and documentations; Personnel affairs; Establishment jobs; Stationeries; Evaluation of administration and management of information institutions.

คำอธิบายรายวิชา

รูปแบบวิธีจัดสัมมนา ประเด็นใหม่ทางสารสนเทศศึกษา แนวโน้มการพัฒนาวัตกรรมใหม่วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของวิชาในอนาคต

Model and methods of organizing seminars; New issues of information Studies and Innovation; Problem analysis and career trend in future

คำอธิบายรายวิชา

ประเด็นคัดสรรทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา การจัดทำวัตถุประสงค์แผนงาน ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาหรืองานโครงงาน การนำเสนอผล การศึกษาหรือโครงงาน

Selected topics according to student’s interest in scope of library and information science under the supervision of an advisor; Procedure of  the study’s proposal or project’s proposal; Presentation of the result of the study or project. 

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ประเภท ขอบข่าย บทบาทของข้อมูล และแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การจัดเก็บ ค้นค้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น เครือข่ายและความร่วมมือในงานสารสนเทศท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศ แหล่งสารสนเทศและกิจกรรมที่สำคัญในท้องถิ่น การสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น

Meaning, significance, characteristics, type, scope, data role, and local information sources, collecting local data in various forms, storage, retrieval, information technology application for running local information job, network and cooperation in local information job in the county and abroad, local information sources and important activities and local database prepararation

การจัดหมู่และหลักเกณฑ์การจัดหมู่ทรัพยากรสารเทศด้วยระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เลขหมู่ การกำหนดเลขเรียกหนังสือ

Classification and criteria in classifying information resources through Library of Congress Classification system, content analysis, subject heading, Call Number for information resources.

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการเอกสารของหน่วยงาน เอกสารจดหมายเหตุ การประเมินคุณค่า การบริหารงาน การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ คุณลักษณะของนักจดหมายเหตุ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานจดหมายเหตุ

Managing archive, archival document, valuation, management, preservation of archival documents, attributes of archival personnel, applying information technology in using archives. 

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นและกิจกรรมที่สำคัญในท้องถิ่น  การรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การจัดเก็บ การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น ความร่วมมือและเครือข่ายงานสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ สารสนเทศท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ  การสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น

Concepts of local information, its local sources and important activities, collecting local data in various forms, local information management and dissemination, applying information technology in running the local information, cooperation and network of nation and international local information, local information and national development

การจัดกิจกรรมและการเตรียมความพร้อมในสถาบันบริการสารสนเทศหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ด้านงานเทคนิค งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

Activities and preparation in information service institute and the others organization for technical; Information services and information technology experiences of information scientist to enable learners adapts to the environment of professional experiences in the information service institutions.

เอกสารประกอบการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

       1. แบ่งกลุ่มรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

       2. ตารางเวลาเข้ารับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

       3. คู่มือการเขียนรายงานฝึกประสบการณ์วิชีพฯ หน้าปก / รายละเอียดเนื้อหา

       4. รูปแบบการเขียนรายงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

การจัดกิจกรรม และการเตรียมความพร้อมในสถาบันบริการสารสนเทศหรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ด้านงานเทคนิค งานบริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

Activities and preparation in information service institute and the others
organization for technical; Information services and information technology experiences of
information scientist to enable learners adapts to the environment of professional
experiences in the information service institutions.

ส่งสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ