Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Thanakorn Uiphanit
รูปกิจกรรม
by Thanakorn Uiphanit - Wednesday, 18 June 2014, 6:54 PM
 

                              

 

 

 

 

Skip available courses

Available courses

                  สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศและการใช้บริการ  ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ  การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ (โอแพค) ฐานข้อมูลออนไลน์ สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  การนำเสนอสารสนเทศ  การอ้างอิงและรูปแบบการอ้างอิง

หลักการและระบบการสื่อสารข้อมูล     อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สาสัญญาณ    และไร้สายสัญญาณ มาตรฐานสากล และโปรโตคอลต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต การจัดการและการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

                      Principles and data communication system, data communication equipment, data communication through computer of both cable and wireless network, international standards and various protocol in data communication with computer network, and its architecture, internet technology, network management and security for applying information technology in appropriately managing information.

แนวคิดการโปรแกรมสำหรับบรรณารักษ์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้กับงานสารสนเทศ ภาษาโปรแกรมชั้นสูง การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม

                        Concepts of introduction to programming for librarian and information scientist,designing work scheme, algorithmic analysis and design, data structure and information application, advanced program language  and evaluation of programming efficiency.

การจัดการนวัตกรรมในบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมเว็บ การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษามาร์กอัพ การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ รูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ   และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Managing innovation in the information technology context, information technology standards and web architecture, website creation by mark-up language, managing content in websites, model, procedure, process and tools in analysis and seeking strategies  for organization development through information technology.

            หลักการและความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้น การสร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์การใช้ระบบมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้