ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
แจ้งข่าวให้ทราบ
by Admin User - Sunday, 11 March 2018, 9:20 AM
 

"ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับฎีกานุกรม"

สำหรับใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายอาญาทั้งภาคบทบัญญัติทั่วไป ภาคความผิดและลหุโทษ

วางจำหน่ายแล้วที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา