ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
หนังสือเรียนแนะนำประกอบการศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2560
by Admin User - Friday, 21 July 2017, 12:35 AM
 

สำหรับภาค 1 ปีการศึกษา 2560 หนังสือเรียนประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (Law of Negotiable Instruments) LAW 3302 มีจำหน่ายที่ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา