ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
ประกาศปรับปรุงเวปไซด์ภาค ๑/๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
by Admin User - Tuesday, 12 July 2016, 5:09 PM
 

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชา LAW 1504 กฎหมายอาญา 1 และ วิชา LAW 3302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด สามารถดาวโหลด มคอ ๓. , เอกสารประกอบการสอน (word) และสื่อการสอน (Power Point) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป /อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจิดา / ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙