ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
หนังสือเรียนแนะนำประกอบการศึกษาภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
by Admin User - Tuesday, 12 July 2016, 4:52 PM
 

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หนังสือเรียนประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (Law of Negotiable Instruments) LAW 3302 มีจำหน่ายที่ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา