ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of Admin User
เฉลยแบบทดสอบ ข้อ 2
by Admin User - Wednesday, 30 January 2019, 3:23 PM
 

 

ข้อ 2 เฉลย ค.

 

เหตุผล ค. ให้อ่านหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดเล่ม 1 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เล่มสีน้ำตาล) หน้า 266 -267

เหตุผล ข. จะเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับฎีกานุกรม ไม่ได้อธิบายลักษณะนั้น

 

เหตุผล ก. ให้อ่านหนังสือคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดเล่ม 1 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เล่มสีน้ำตาล) หน้า 80-81

เหตุผล ง. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 วรรคหนึ่ง (1) เป็นสิทธิของผู้ต้องหา ไม่ใช่สิทธิของพยาน