Suan Sunandha Rajabhat University

  Skip available courses

  Available courses

  หลักการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบการขนส่ง กฎระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทของสินค้า ระบบภาษี อัตราค่าธรรมเนียม ข้อบังคับในเรื่องบรรจุภัณฑ์ การทำฉลาก ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดการโกดังสินค้าทางไปรษณีย์อากาศ รวมทั้งศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า งานเอกสารต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งงานบริการลูกค้า การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้า การลำเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์  การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ

   

  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการบินและการเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้คำศัพท์ สำนวนในโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่ท่าอากาศยาน และยานพาหนะอื่นๆ การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง  การจองและซื้อขายตั๋วของเครื่องบินและยานพาหนะต่างๆ  การรับส่งผู้โดยสาร การอธิบายการใช้เอกสารที่จำเป็นในการเดินทาง การผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษี การแลกเปลี่ยนเงิน การอธิบายแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง

  ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ แนวโน้ม และบทบาทของธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยว การจัดตั้ง ประเภทโครงสร้างองค์กร การดำเนินงานประสานงานในการเป็นธุรกิจตัวแทนจำหน่ายกับธุรกิจนำเที่ยวหรือผู้ผลิตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาต่อรอง การบริหารการเงิน การตลาดของบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนจำหน่าย  กฎหมายที่ผู้ประกอบการควรทราบ

   การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เป็นปัญหาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการบิน  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา ประเภทของการปะชุม สถานที่ประชุม รูปแบบการจัดสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม การวางแผนการจัดประชุม

  หลักการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบการขนส่ง กฎระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทของสินค้า ระบบภาษี อัตราค่าธรรมเนียม ข้อบังคับในเรื่องบรรจุภัณฑ์ การทำฉลาก ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดการโกดังสินค้าทางไปรษณีย์อากาศ รวมทั้งศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า งานเอกสารต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งงานบริการลูกค้า การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้า การลำเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์  การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ

  คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินของบริษัทสายการบินและท่าอากาศยาน โดยเน้นที่รายละเอียดของงาน ทั้งในส่วนของงานบริการผู้โดยสาร การควบคุมน้ำหนักสัมภาระ การจัดเตรียมเอกสารและการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับงานบริการในส่วนต่าง ๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานที่สำคัญ หลักและวิธีการบริหารเที่ยวบิน การใช้อุปกรณ์ที่ใช้บริการ การบริการในระหว่างเที่ยวบิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มารยาทในการบริการ ทั้งในส่วนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้ความปลอดภัยและงานบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในก่อนทำการบิน ระหว่างทำการบิน และหลังทำการบิน ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ 

  คำอธิบายรายวิชา

  ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ การใช้คำศัพท์ วลี และโครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษ สำหรับงานบริการของบุคลากรที่ประกอบอาชีพในลักษณะงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น งานมัคคุเทศก์ งานโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานรับส่งผู้โดยสาร และงานบริการด้านอื่น ๆ แก่ผู้มาใช้บริการ       


  Skip site news

  Site news

  (No news has been posted yet)

  Skip course categories

  Course categories