SANCHAI RATTHANAKWAN

You are not logged in. (Login)

Sanchai Ratthanakwan Lecturer of Local Government Program Sanchai.ra@ssru.ac.th

Sanchai Ratthanakwan

Lecturer of Local Government Program

Sanchai.ra@ssru.ac.th

 
Skip Main MenuSkip มคอ.3 และ มคอ.5Skip Local Talk Local TubeSkip ผลงานวิชาการและงานวิจัย

Available Courses

 • รูปแบบและพัฒนาการความขัดแย้งในท้องถิ่น
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้ง กติกา
  กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น เช่น กระบวนการสานเสวนา
  และเทคนิคอื่นๆ ที่สำคัญ การใช้สันติวิธีและรูปแบบต่างๆ
  ในการจัดการความขัดแย้งของท้องถิ่น
  ตลอดจนมีการศึกษาการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นเพื่อเป็นตัวอย่างของการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งต่อไป

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการโลกาภิวัตน์กับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยและในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของกระบวนการโลกาภิวัตน์และความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระเบียบในระดับเหนือรัฐและการปกครองในระดับต่างๆ
  ซึ่งภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบันต่างฝ่ายต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่งผลกระทบต่อกันอย่างปัจจุบันทันด่วนกันมากขึ้น

 • แนวคิด
  พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของระบบสวัสดิการสังคมทั้งในระดับสากล
  และระบบสวัสดิการของประเทศไทย
  ทั้งสวัสดิการที่จัดโดยหรือจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
  ประชาสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์การพัฒนาเอกชน
  ที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบายและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

 • แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย
  การศึกษาครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย
  ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต

 • แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น โดยมุ่งสร้างฐานความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองดูแลตนเองของประชาชนในท้องถิ่น หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หลักการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และหลักการประชาธิปไตยทางตรงในระดับท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาการริเริ่มขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น
 • บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อันนำไปสู่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ โดยศึกษาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการขยายฐานอำนาจของรัฐไทยเข้าไปในสังคมชนบท กระบวนการดูดซับหรือต้านทานการขยายอำนาจจากส่วนกลางของสังคมชนบท และกระบวนการการตกผลึกขอองความสัมพันธ์ระหว่างสองกระบวนการดังกล่าวในเชิงรูปธรรม ทั้งผลกระทบที่คงอยู่หรือการเกิดใหม่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในท้องถิ่นไทย ตลอดจนศึกษาบทบาททางการเมืองของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มทางสังคมต่างๆ ในเวทีการเมืองท้องถิ่น

Site news

(No news has been posted yet)

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 Today Monday, 28 September 28 29 30    
Skip download แบบฟอร์มต่างๆSkip เนื้อหาภาพรวมและวัตถุประสงค์ในการเรียนSkip เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

Skip สื่อการสอน