Public Administration by Mr.Sakapas Saengchai, Lecturer

You are not logged in. (Login)

 
อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัคพัศ แสงฉาย
อาจารย์ประจำ
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
sakapas.sa@ssru.ac.th
Skip Main MenuSkip บทความวิจัย

Available Courses

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Available Courses

 • ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ความเป็นมา กระบวนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาเฉพาะกรณี การใช้ข้อมูลจากเอกสาร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การนำเสนอผลการวิจัย โดยมีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการทำวิจัยเชิงคุณภาพในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย
 • ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยการวิเคราะห์และประมวลผล การอ่านรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้โดยมีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย
 • การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐองค์ประกอบของการวางแผนเชิง
  กลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์กับทิศทางขององค์การ  สภาพแวดล้อมสถานการณ์
  ภายนอกและภายในองค์การ
  กลยุทธ์ระดับต่างๆ และกลยุทธ์องค์การ
 • ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับการเมือง การบริหารกับนโยบายสาธารณะ การบริหารกับสภาพแวดล้อม กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร งานบุคคล การอำนวยการ     การประสานงานการรายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมการบริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริหารราชการ
 • แนวคิดพื้นฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบาย ครอบคลุมขั้นตอนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ บทบาทของตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภาครัฐกับตัวแสดงอื่น ๆ และแนวโน้มของนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน
 • ความหมายของโครงการ
  วงจรโครงการ
  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
  หลักการบริหารโครงการ เครื่องมือสำหรับนักบริหารโครงการ
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
  ปัญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศไทย

ข่าวและประกาศ

อ.สัคพัศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 ของประเทศไทย
by อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย - Wednesday, 31 January 2018, 06:44 PM
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ.สัคพัศ
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
by อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย - Thursday, 12 January 2017, 09:46 AM
 
อ.สัคพัศ
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
by อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย - Thursday, 12 January 2017, 09:45 AM
 

Skip Login

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์

อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย

เว็ปไซด์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เว็ปไซด์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 Today Monday, 28 September 28 29 30    
Skip เว็ปไซด์คณะและวิทยาลัยSkip เว็บไซต์สาขาวิชาSkip ข่าวการเมือง

ข่าวการเมือง