Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเละเขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้คำศัพท์ วลี และโครงสร้างทางภาษาต่างๆ ที่เหมาะสมในการสนทนาในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในธุรกิจบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การทักทาย การแนะนำตัว การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การนำเสนอข้อมูล การสาธิตการเขียนบันทึกข้อมูล การเขียนจดหมายสมัครงาน การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การโต้ตอบสื่อสารทางอีเมลล์ การเขียนหมายกำหนดการ การวางแผนการทำงาน ให้คำแนะนำ อธิบายในสถานการณ์ปัจจุบัน อดีตและอนาคต

คำอธิบายรายวิชา

การฟังการพูดระดับพื้นฐานอย่างบูรณาการ เน้นคำศัพท์ สำนวน ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาสั้น การใช้ภาษาในสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา

การอ่านข้อความหรือบทความที่มีรูปประโยคและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย คำศัพท์และสำนวนต่างที่ใช้

คำอธิบายรายวิชา

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในงานเลขานุการพื้นฐานและงานในสำนักงานทั้งที่เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง หรือติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นในการให้ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำศัพท์ วลี เเละโครงสร้างต่างๆของภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในเเหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ เเละที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งในเเละต่างประเทศ รวมถึงศึกษา เเละฝึกให้ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานหัตถกรรม เรียนรู้เเละฝึกการเจรจาต่อรอง การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้นักท่องเที่ยว ฝึกการนำเสนอเเละการบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเเละความรู้เบื้องต้นที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ

การฟัง การพูดอย่างบูรณาการในระดับที่สูงขึ้น เน้นประโยคที่หลากหลาย บทสนทนาสั้น บทพูดสั้นๆในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ

คำศัพท์เเละสำนวนที่ใช้ในงานเลขานุการพื้นฐานในการรับเเละการส่งข้อมูลทั้งที่เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง หรือติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ เทเล็กซ์ เเละโทรสาร

ประวัติความเป็นมาของอักษรคันจิ ลักษณะโครงสร้าง ความหมาย เเละการใช้ 

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สื่อสารในวงการธุรกิจ ฝึกใช้ในสถานการณ์จำลอง และเน้นทักษะการพูดสื่อสารในสำนักงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม

การฟังการพูดระดับพื้นฐานอย่างบูรณาการ เน้นคำศัพท์ สำนวน ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาสั้น การใช้ภาษาในสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม

การฟัง พูด เล่าเรื่องและแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป คำศัพท์และสำนวนที่ใช้

ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคที่ระดับกลางที่ซับซ้อนขึ้น ฟัง พูด อ่านและเขียนหัวข้อต่างๆ แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ศึกษาอักษรคันจิเพิ่ม 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้คำศัพท์ วลีและโครงสร้างต่างๆของภาษาญี่ปุ่นในแผนกต่างๆ ภาษาในงาน การให้ข้อมูล การตอบคำถามเกี่ยวกับการ จองห้องพัก งานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงการแนะนำสถานที่พัก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเขียนเอกสาร หมายกำหนดการ และการโต้ตอบจดหมายอีเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม 

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในงานเลขานุการพื้นฐานในการรับและการส่งข้อมูลทั้งที่เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง หรือติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และโทรสาร

ในการเรียนการศึกษาคันจิ จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาทักษะ การอ่าน และการเขียน ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องใช้การจำ โดยวิธีต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ จะใช้เทคนิคการจำรูป เสียง ความหมาย และการใช้คันจิและคำศัพท์คันจิแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคันจิและคำศัพท์คันจินั้นๆได้อย่างเป็นระบบ

ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคในระดับกลาง ฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความ และศึกษาอักษรคันจิเพิ่ม

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเละเขียนภาษาญี่ปุ่น การใช้คาศัพท์ วลี และโครงสร้างทางภาษาต่างๆ ที่เหมาะสมในการสนทนาในชีวิตประจาวัน การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในธุรกิจบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การทักทาย การแนะนาตัว การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การนาเสนอข้อมูล การสาธิตการเขียนบันทึกข้อมูล การเขียนจดหมายสมัครงาน การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การโต้ตอบสื่อสารทางอีเมลล์ การเขียนหมายกาหนดการ การวางแผนการทางาน ให้คาแนะนา อธิบายในสถานการณ์ปัจจุบัน อดีตและอนาคต

 คำอธิบายรายวิชา

  การฟัง การพูดอย่างบูรณาการในระดับที่สูงขึ้น เน้นประโยคที่หลากหลาย บทสนทนาสั้น บทพูดสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆทางสังคม

คำอธิบายรายวิชา

ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนเรื่องต่างๆ เเละศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สื่อสารในวงการธุรกิจ ฝึกใช้ในสถานการณ์จำลอง เเละเน้นทักษะการพูดสื่อสารในสำนักงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม