Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

แนวคิดและตัวแบบว่าด้วยการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองในระดับต่างๆ การจัดแบ่งภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ตลอดจนการศึกษากระบวนการทางนโยบายสาธารณะที่มีตัวแสดงอันหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า การปกครองท้องถิ่นนั้นมีสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรทางปกครองในระดับต่างๆ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินนโยบายสาธารณะภายใต้แบบแผนของความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จหรือไม่ในการดาเนินนโยบายนั้นๆ 

พัฒนาการการบริหารจัดการที่ดี บริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศกับแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีในยุคปัจจุบันและการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย เช่น แนวเสรีนิยม แนวชุมชนนิยม แนวชาตินิยม รวมถึงแนวการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีแห่งชาติ เกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี การควบคุมและตรวจสอบหน่วยการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนปัจจัยที่สนับสนุนการนาหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองท้องถิ่น

ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริการสาธารณะและธุรกิจ ของเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน เปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การ ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการนาเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสร้างของงบประมาณ กระบวนการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ศึกษาเปรียบเทียบและสังเคราะห์ถึงระบบงบประมาณของประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณตลอดจนแนวทางแก้ไข

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดพื้นฐานเรื่องผู้นำทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบของผู้นำในกระบวนการบริหาร ทักษะที่จำเป็นของผู้นำยุคใหม่ หลักจริยธรรมในการบริหารและดำเนินการ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงปลกระทบต่อสาธารณะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหารองค์การทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนา

วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญชนิดต่างๆ กำเนิดหรือการสถาปนารัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตยและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งอำนาจและรูปของรัฐบาลต่างๆ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะของการปกครองของไทยก่อนมีรัฐธรรมนูญโดยสังเขป และองค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

บทบาทของนักปฏิบัติผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การในการนำเอายุทธศาสตร์และนโยบายขององค์การมาออกแบบโครงสร้าง ระบบ กระบวนงาน และวัฒนธรรมองค์การ แนวคิดหลักการและเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบโครงสร้าง ระบบ กระบวนงาน และวัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งศึกษาหลักการและแนวทางในการทำสถาปัตยกรรมของสถานที่ทำงาน

ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริการสาธารณะและธุรกิจ ของเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน เปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การ ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการนาเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสำหรับ การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือก ตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การกำหนดนโยบาย กับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ

แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยปรัชญาพื้นฐาน เป้าหมายของการวิจัย การสร้างทฤษฎี การกำหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการรวบรวมข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงสถิติ การประมวลผลและการวิเคราะห์แปลผลการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด หลักการตลาด เพื่อความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาด การางแผน และการฝึกฝนด้านการตลาดภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อสังคม การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญชนิดต่างๆ กำเนิดหรือการสถาปนารัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตยและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งอำนาจและรูปของรัฐบาลต่างๆ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะของการปกครองของไทยก่อนมีรัฐธรรมนูญโดยสังเขป และองค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

คำอธิบายรายวิชา

 

ความหมาย ลักษณะ และขอบข่าย รวมถึงกระบวนทัศน์ในการบริหารการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งแบบตะวันตก และแบบตะวันออก การพัฒนากับความทันสมัย เครื่องมือทางการบริหารสำหรับการพัฒนาการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมเมือง และชนบท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบนิเวศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา สื่อสารมวลชนกับการพัฒนาปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา และแนวทางการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย 

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้และฝึกทักษะในการค้นคว้าจากตำราภาษาอังกฤษได้ โดยให้มีความสามารถในการเข้าใจความหมาย และถอดความจากเรื่องที่อ่านทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศาสตร์ด้านอื่นๆที่สำคัญ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสำหรับ การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือก ตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การกำหนดนโยบาย กับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ