ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์

You are not logged in. (Login)
Nutthapat

ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
Digital Innovation Management: DIM
Skip Main MenuSkip เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

Skip ลิงค์อื่นๆ

Available Courses


ข่าวและประกาศ (News and Announcement)

Picture of Nutthapat Kaewrattanapat
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558
by Nutthapat Kaewrattanapat - Wednesday, 19 August 2015, 02:54 PM
 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ“เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ” (TECHCON 2015)” จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ในการศึกษาระดับอุดมศึกษากับ ภาคอุตสาหกรรม รูปแบบการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) การ นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) โดย จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1.วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.สังคมศาสตร์ 3.บริหารธุรกิจและการจัดการ 4.ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมและผ่านผลการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ดังนี้

 1. นายปิยณัฐ มาสระคู เสนอเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เกศจริณพร ชัยยา)
 2. นายรณสิทธิ์ คำลือ เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมการศึกษาภายใน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เกศจริณพร ชัยยา)
 3. นางสาวพรไพลิน สิทธิสิริสัมพันธ์ เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจการค้าบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาเฉพาะตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ)
โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอ เป็นผลจากการศึกษารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นสำคัญเกือบทุกรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวงการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

Picture of Nutthapat Kaewrattanapat
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี พศ 2551
by Nutthapat Kaewrattanapat - Tuesday, 20 May 2014, 01:52 PM
 
นศ ที่จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี พศ 2551 ซึ่งก็คือ นศ รหัส 51,52,53 สามารถสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ครับ ตามหนังสือ (เงินเดือนเริ่ม 15,050 บาท)

ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สวนสุนันทา

ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สวนสุนันทา
Picture of Nutthapat Kaewrattanapat
Information Managemet
by Nutthapat Kaewrattanapat - Friday, 22 November 2013, 01:53 PM
 
Poster แนะนำสาขาวิชา

HOMEPAGE COUNTER (Start: 26-1-2014) Website counter
Nutthapat isci สารสนเทศศาสตร์ สวนสุนันทา
We Make Information Work
Skip e-Book and Articles by Aj.NutthapatSkip งานประจำภาคเรียนและคู่มือนักศึกษาSkip เว็บไซต์อาจารย์

เว็บไซต์อาจารย์

 • jarumon wipada pornsarun pnong thanakorn http://www.teacher.ssru.ac.th/wichuda_ku/  piyanut siriporn pirada
freshy
Skip Course categories
Skip Latest News

Latest News

 • 19 Aug, 14:54
  Nutthapat Kaewrattanapat
  นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 more...
 • 20 May, 13:52
  Nutthapat Kaewrattanapat
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี พศ 2551 more...
 • 22 Nov, 13:53
  Nutthapat Kaewrattanapat
  Information Managemet more...
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 Today Monday, 26 October 26 27 28 29 30 31
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip มุมผ่อนคลาย