อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

You are not logged in. (Login)
nutthapat

อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
Skip Main MenuSkip เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

Skip ลิงค์อื่นๆ

Available Courses


ข่าวและประกาศ (News and Announcement)

Picture of Nutthapat Kaewrattanapat
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558
by Nutthapat Kaewrattanapat - Wednesday, 19 August 2015, 02:54 PM
 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ“เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ” (TECHCON 2015)” จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ในการศึกษาระดับอุดมศึกษากับ ภาคอุตสาหกรรม รูปแบบการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) การ นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) โดย จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1.วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.สังคมศาสตร์ 3.บริหารธุรกิจและการจัดการ 4.ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมและผ่านผลการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ดังนี้

 1. นายปิยณัฐ มาสระคู เสนอเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เกศจริณพร ชัยยา)
 2. นายรณสิทธิ์ คำลือ เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมการศึกษาภายใน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เกศจริณพร ชัยยา)
 3. นางสาวพรไพลิน สิทธิสิริสัมพันธ์ เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจการค้าบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาเฉพาะตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ)
โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอ เป็นผลจากการศึกษารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นสำคัญเกือบทุกรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวงการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

Picture of Nutthapat Kaewrattanapat
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี พศ 2551
by Nutthapat Kaewrattanapat - Tuesday, 20 May 2014, 01:52 PM
 
นศ ที่จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี พศ 2551 ซึ่งก็คือ นศ รหัส 51,52,53 สามารถสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ครับ ตามหนังสือ (เงินเดือนเริ่ม 15,050 บาท)

ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สวนสุนันทา

ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สวนสุนันทา
Picture of Nutthapat Kaewrattanapat
Information Managemet
by Nutthapat Kaewrattanapat - Friday, 22 November 2013, 01:53 PM
 
Poster แนะนำสาขาวิชา

HOMEPAGE COUNTER (Start: 26-1-2014) Website counter
Nutthapat isci สารสนเทศศาสตร์ สวนสุนันทา
We Make Information Work
Skip e-Book and Articles by Aj.NutthapatSkip งานประจำภาคเรียนและคู่มือนักศึกษาSkip เว็บไซต์อาจารย์

เว็บไซต์อาจารย์

 • jarumon wipada pornsarun pnong thanakorn http://www.teacher.ssru.ac.th/wichuda_ku/  piyanut siriporn pirada
freshy
Skip Course categories
Skip Latest News

Latest News

 • 19 Aug, 14:54
  Nutthapat Kaewrattanapat
  นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 more...
 • 20 May, 13:52
  Nutthapat Kaewrattanapat
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปี พศ 2551 more...
 • 22 Nov, 13:53
  Nutthapat Kaewrattanapat
  Information Managemet more...
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 Today Thursday, 6 August 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip มุมผ่อนคลาย