นางนิธิวดี โฆสรัสวดี
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
Cert in Practical Phonetics
Cert in Translation

การอบรม
Strategies in Teaching English to Speakers of Other Languages:Practical
Methods to actively teach reading and listening
A challenge in writing an impressive research proposal
The 1st TRI-ELE International Conference on English Language Education " Toward Global    English Horizons"

Mrs. Nithiwadee Kosarussawadee
B.A. (English) Chulalongkorn University
M.A. (Linguistics
Last modified: Thursday, 15 January 2015, 10:44 PM