Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses


วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ด้านศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิต การเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงาน


สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่างๆ ศึกษาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกคุณค่าทางวัฒนธรรม นำความรู้ในด้านภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด ขบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนผสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ลักษณะและองค์ประกอบงานขายในธุรกิจโรงแรม จรรยาบรรณงานขายและการตลาด

สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่างๆ ศึกษาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกคุณค่าทางวัฒนธรรม นำความรู้ในด้านภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ลักษณะของงานวิจัย การทำข้อเสนอการวิจัย การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอและสรุปผลการวิจัย และการฝึกประยุกต์ใช้การวิจัยสำหรับธุรกิจบริการ

วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ด้านศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิต การเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงาน

แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  การจัดการคุณภาพบริการ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ

ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสาร การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและรูปแบบทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลกระทบจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากับการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน์และแนวทางการแก้ไข

การเรียนรู้จิตวิทยาในงานบริการเพื่อให้เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล การปรับและประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่างถูกต้องประทับใจ รู้จักแก้ปัญหาในงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความสำเร็จในหน้าที่

ลักษณะของงานวิจัย การทำข้อเสนอดารวิจัย การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอและสรุปผลการวิจัย และการฝึกประยุกต์ใช้การวิจัยสำหรับธุรกิจบริการ

วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ด้านศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมและประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิต การเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงาน

ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสาร การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและรูปแบบทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลกระทบจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากับการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์และแนวทางแก้ไข

                  เทคนิคการพูดเพื่อสร้างบรรยากาศในการนำกิจกรรม  เรียนรู้ลักษณะกิจกรรมประเภทต่างๆ ศึกษากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ที่โล่งแจ้ง ในห้องประชุม บริเวณชายหาด หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เรียนรู้ลักษณะความต้องการ จิตวิทยานันทนาการของนักท่องเที่ยว  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำกิจกรรมสำหรับงานนำเที่ยวทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

           บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมและธุรกิจบริการที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา ศึกษากฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว