ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
  • Graduated Diploma in Public Law (ธรรมศาสตร์)
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
Last modified: Monday, 19 October 2015, 10:18 PM