ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง รวมทั้งการจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจ, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และ หนังสือราชการต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงหลักในการรางระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล หลักในการมีส่วนร่วมในการรางข้อบังคับในท้องถิ่น