ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การศึกษาวิชากฎหมายของอาจารย์กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

  Skip available courses

  Available courses

                           ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง รวมทั้งการจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจ, พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และ หนังสือราชการต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงหลักในการรางระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล หลักในการมีส่วนร่วมในการรางข้อบังคับในท้องถิ่น


  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  (No news has been posted yet)