ยิ้มสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ยิ้ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  (No news has been posted yet)

  Skip available courses

  Available courses

  คำอธิบายรายวิชา

           เสียง  พยางค์  คำ  วลี  ประโยค  การสร้างคำไทย  ราชาศัพท์  สำนวน  หลักการอ่านการเขียนคำไทย  การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

           Characteristics of Thai language: sound system, syllable, word, phrase, sentence; the formation of Thai word; Thai royal language; Thai idioms; Principle of reading and writing Thai words; the use of Thai language.

  คำอธิบายรายวิชา

            ลักษณะ  รูปแบบและการใช้ภาษาเขียนเฉพาะกิจต่าง ๆ โดยเน้นภาษาธุรกิจ  ภาษาราชการ  ภาษาสื่อสารมวลชน  ภาษาในการรณรงค์และจูงใจ  ภาษาประชาสัมพันธ์  ภาษาโฆษณา  ภาษาการแสดง  ภาษากฎหมาย

            Type, style and usage of writing for specific purpose focusing on business language, formal language, mass communication language, persuasive language, advertorial language, advertising language, dramatic arts language and language in law.

  คำอธิบายรายวิชา
       กระบวนการคิด  มโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการคิด  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิดในระดับต่าง ๆ บทบาทของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อความคิด  ฝึกทักษะทางภาษากับการคิด

       Process of thinking; concept about the process of thinking; relation between language and thinking and different level; role of Thai language as a tool for transmitted thought; practice in language and thinking skills.