Chinchira Bunchutrakun

You are not logged in. (Login)
mypix

อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Ms.Chinchira Bunchutrakun)
CHINCHIRA.BU@SSRU.AC.TH
Skip My ChannelsSkip Quick LinksSkip My WorkSkip เอกสารและตำราหลักประกอบการสอน

Available Courses

 • การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนในชีวิตประจำวัน
  การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ
  และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 • การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
  คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในสำนักงาน การสนทนาทางโทรศัพท์
  การสนทนาติดต่อธุรกิจและสังคม การเขียนจดหมายธุรกิจ การประชุม
  การจัดการเกี่ยวกับการเดินทางและการสมัครงาน

  Development of listening, speaking, reading and
  writing skills, vocabulary and sentence structures used to communicate in the
  office; telephone conversations, conversations connecting business and social
  situations, writing business letters, meeting, travel management and job
  application

 • A review and practice in applying basic
  grammar to read and write sentences in a variety of contexts.

  การทบทวนและฝึกใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อการอ่านและเขียนประโยคในบริบทที่หลากหลาย


 • A
  continuation of Listening and Speaking 2 in different styles of speech, giving
  opinions and information; emphasis on authentic spoken discourse containing
  difficult lexical items and structures; group discussion and oral presentation

  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย
  โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ
  รวมทั้งศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ยากขึ้น ฝึกอภิปรายกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียน


 • การทบทวนโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างของประโยค อนุประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยา การใช้กริยาช่วยและกลุ่มคำต่างๆ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทที่ต่างกัน การวิเคราะห์บทความ บทสนทนาหรือร้อยแก้ว เพื่อศึกษาเรื่องโครงสร้างของไวยากรณ์ที่ใช้ การทำแบบฝึกหัดที่ต้องคำนึงถึงความถูกของโครงสร้างของประโยค


 • ศัพท์ สำนวนและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการบริการลูกค้าหลักการดูแลลูกค้า การพบและดูแลลูกค้าผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

  Introduction to customer care; principles for customer care; specific terminology, expressions and sentences used in customer care; communicating with customer through various channels; customer call center; dealing with problems and resolutions


ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 Today Wednesday, 23 September 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip TQF3 มคอ.3

TQF3 มคอ.3

 • Academic Year 1/2019
  (ภาคเรียนที่ 1/62)
 • Academic Year 2/2019
  (ภาคเรียนที่ 2/62)
 • Resource
 • Academic Year 1/2020
  (ภาคเรียนที่ 1/63)
 • Resource
 • Resource
Skip TQF 5 มคอ.5

TQF 5 มคอ.5

Skip PowerPoint ประกอบการสอน