You are not logged in. (Login)

อาทิมา พงศ์ไพบูลย์
อ. อาทิมา พงศ์ไพบูลย์
Skip Main MenuSkip สาขาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

สาขาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการปกครองท้องถีน
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Skip ผลงานวิชาการSkip กระดานถาม - ตอบ

Available Courses

 • ความหมาย องค์ประกอบ คุณค่า และขนบของวรรณกรรมไทย อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต สังคมและศาสตร์ต่างๆ ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมบางตอนของแต่ละยุคสมัย  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรม  


 • ความหมาย  ความสำคัญ 
  และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่างๆ  ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลคติชน  ศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา  

 • ความรู้พื้นฐาน  ความหมาย 
  ลักษณะเฉพาะทางด้านเนื้อหาและประเภท 
  ความเชื่อและปรัชญาศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีศาสนาของไทยบางเรื่องที่สำคัญ  โดยเฉพาะวรรณคดีศาสนาที่คัดสรรในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย  พิธีกรรม 
  วิถีชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรม  
  แนวคิดหรือค่านิยมของคนไทยกับแนวคิดทางศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรม  อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวรรณคดีไทย  

 • ความหมาย องค์ประกอบ  คุณค่า และขนบของวรรณกรรมไทย  อิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต สังคมและศาสตร์ต่างๆ  วิเคราะห์วรรณกรรมบางตอนของแต่ละยุคสมัย 

  Meaning,component, value and convention of Thai literature; Influence from literature;
  relation between literature and life, society and other science; analysis
  selected chapter of literature from different period.


 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
  องค์ประกอบและกลวิธีการสร้างงานเขียน 
  การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ
  การเขียนข่าว  ฝึกปฏิบัติการเขียน

  Introduction to writing; structure and strategy for writing; paragraph writing; essay
  writing; academic essay writing; news writing; practice in writing in various
  style.


 • รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าของวรรณกรรมไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
  ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 

  Style, content, concept
  and value of Thai literature both prose and verse from political revolution to
  present. • ความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาและการอาชีพ ลักษณะเฉพาะของภาษาในแต่ละอาชีพ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ภาษาในการประกอบอาชีพต่างๆ ฝึกทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

 • คำอธิบายรายวิชา

  วรรณกรรมเอกของไทย ในด้านที่มา แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา ลักษณะเด่น คุณค่าและความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น 

 • คำอธิบายรายวิชา
  ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้  การสื่อสาร  การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ  การเขียนรายงานและผลงาน  การอ้างอิง  การใช้สารนิเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นและการนำเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 • คำอธิบายรายวิชา
  ที่มา รูปแบบ วัตถุประสงค์ แนวคิด ความเชื่อ คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี
 • ความรู้พื้นฐานในงานเลขานุการ ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในงานเลขานุการ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ต้องใช้ในงานเลขานุการ
  Introduction to secretarial work; importance of using Thai Language in secretarial works; practice in listening, speaking, writing and reading for secretarial work.
 • คำอธิบายรายวิชา

  ความหมาย ความสำคัญ และการแบ่งประเภทของคติชน รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่างๆ ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลทางคติชน ศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา ฝึกเก็บข้อมูลทางคติชนวิทยา

 • คำอธิบายรายวิชา

  ชุดวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นชุดวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชุดวิชาวินิจภูมิปัญญาไทย ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มุ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรวบวรวมการถ่ายทอดข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  และการรู้จักใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา

   การพัฒนาชุดวิชาพัฒนาการของวรรณกรรม มีผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านสาระ มุ่งความรู้ความเข้าใจ ด้านการถ่ายโยง
  มุ่งพัฒนาทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
  และภูมิปัญญาสากลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด้านความสามารถ เน้นการสร้างเสริมค่านิยมแห่งความเป็นคนไทย  มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคม

   แนวทางในการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง การศึกษาภาคสนาม การทำงานเป็นกลุ่ม ในการประมวล การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • ธรรมชาติและความสนใจในการอ่านของเด็กวัยต่าง
  ๆ หลักการเขียนเรื่องสำหรับเด็กวัย ต่าง ๆ  การวิเคราะห์และการประเมินค่าวรรณกรรมสำหรับเด็ก  ฝึกเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก

  Nature and interest
  of children reading in different stage; principle of writing story for children
  from different ages; analysis and evaluation of children literature; practice
  in writing children literature.


 • หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  ทั้งการฟัง 
  การอ่าน  การพูด  การเขียน 
  การอ้างอิง การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ
  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  เพื่อเป็นฐานในการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ • ธรรมชาติและความสนใจในการอ่านของเด็กวัยต่างๆ หลักการเขียนเรื่องสำหรับเด็กวัยต่างๆ การวิเคราะห์และการประเมินค่าวรรณกรรมสำหรับเด็ก ฝึกเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก

  Nature and interest of children reading in different stage; principle of writing story for children literature; practice in writing children literature.

ข่าวและประกาศ

Picture of อ. อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์
เตรียมตัวสอบปลายภาค
by อ. อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ - Thursday, 28 November 2013, 07:02 PM
 

ช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1//2556 นี้ ขอให้นักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสือและมีสมาธิในการสอบนะคะ


Course categories


Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 Today Friday, 17 September 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip เว็บไซต์คณะ และวิทยาลัยSkip สื่อการเรียน รายวิชาวรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 2/2563Skip เอกสารประกอบการเรียน วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 2/2563

เอกสารประกอบการเรียน วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 2/2563

Skip บทความวิจัย

บทความวิจัย

Skip สื่อการเรียน รายวิชาคติชนวิทยา และคติชนวิทยาสำหรับครู 2/2563

สื่อการเรียน รายวิชาคติชนวิทยา และคติชนวิทยาสำหรับครู 2/2563

Skip เอกสารประกอบการเรียน คติชนวิทยา และคติชนวิทยาสำหรับครู 2/2563Skip สื่อการสอน รายวิชา การใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ 1.2564Skip เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ 1/2564Skip สื่อการสอน รายวิชา การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 1/2564Skip เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 1/2564

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 1/2564

Skip สื่อการสอน รายวิชา แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 1/2564Skip เอกสารประกอบการสอน รายวิชา แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 1/2564Skip มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2563Skip มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2563Skip มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2564Skip มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563