เอกสารประกอบการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. รายวิชา ENL3815 English for Logistics

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

 

2. รายวิชา ENL4910 Seminar on Business English Research

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Weak 15

Week 16

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1. รายวิชา ENL2115 Public Speaking

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

2. รายวิชา ENL3812 English for Human Resources

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. รายวิชา ENL3815 English for Logistics

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

2. รายวิชา ENL4911 Independent Study

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1. รายวิชา ENL2115 Public Speaking in English

สัปดาห์  

เอกสารประกอบการสอน 

1.

เอกสารประกอบการสอน Week 1

2.

เอกสารประกอบการสอน Week 2

3.

เอกสารประกอบการสอน Week 3

4.

เอกสารประกอบการสอน Week 4

5.

อกสารประกอบการสอน Week 5

6.

เอกสารประกอบการสอน Week 6 

7.

เอกสารประกอบการสอน Week 7.1

เอกสารประกอบการสอน Week 7.2

8.

เอกสารประกอบการสอน Week 8

9.

เอกสารประกอบการสอน Week 9

10.

เอกสารประกอบการสอน Week 10

11.

เอกสารประกอบการสอน Week 11

12.

เอกสารประกอบการสอน Week 12

13.

เอกสารประกอบการสอน Week 13

14.

เอกสารประกอบการสอน Week 14

15.

เอกสารประกอบการสอน Week 15 

16.

เอกสารประกอบการสอน Week 16

2. รายวิชา ENL3815 English for Logistics

สัปดาห์  

เอกสารประกอบการสอน 

1.

เอกสารประกอบการสอน Week 1

2.

เอกสารประกอบการสอน Week 2

3.

เอกสารประกอบการสอน Week 3

4.

เอกสารประกอบการสอน Week 4.1

เอกสารประกอบการสอน Week 4.2

เอกสารประกอบการสอน Week 4.3

5.

เอกสารประกอบการสอน Week 5

6.

เอกสารประกอบการสอน Week 6 

7.

เอกสารประกอบการสอน Week 7

8.

เอกสารประกอบการสอน Week 8

9.

เอกสารประกอบการสอน Week 9

10.

เอกสารประกอบการสอน Week 10

11.

เอกสารประกอบการสอน Week 11

12.

เอกสารประกอบการสอน Week 12

13.

เอกสารประกอบการสอน Week 13

14.

เอกสารประกอบการสอน Week 14

15.

เอกสารประกอบการสอน Week 15 

16.

เอกสารประกอบการสอน Week 16

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. รายวิชา ENL3812 English for Human Resources

สัปดาห์

เอกสารประกอบการสอน 

1.

เอกสารประกอบการสอน Week 1

2.

เอกสารประกอบการสอน Week 2

3.

เอกสารประกอบการสอน Week 3

4.

เอกสารประกอบการสอน Week 4

5.

เอกสารประกอบการสอน Week 5

6.

เอกสารประกอบการสอน Week 6 

7.

เอกสารประกอบการสอน Week 7 

8.

เอกสารประกอบการสอน Week 8

9.

เอกสารประกอบการสอน Week 9

10.

เอกสารประกอบการสอน Week 10

11.

เอกสารประกอบการสอน Week 11

12.

เอกสารประกอบการสอน Week 12

13.

เอกสารประกอบการสอน Week 13

14.

เอกสารประกอบการสอน Week 14

15.

เอกสารประกอบการสอน Week 15 

16.

เอกสารประกอบการสอน Week 16

2. รายวิชา ENL4911 Independent Study

สัปดาห์  

เอกสารประกอบการสอน  

1.

เอกสารประกอบการสอน Week 1

2.

เอกสารประกอบการสอน Week 2

3.

เอกสารประกอบการสอน Week 3

4.

เอกสารประกอบการสอน Week 4

5.

เอกสารประกอบการสอน Week 5

6.

เอกสารประกอบการสอน Week 6 

7.

เอกสารประกอบการสอน Week 7 

8.

เอกสารประกอบการสอน Week 8

9.

เอกสารประกอบการสอน Week 9

10.

เอกสารประกอบการสอน Week 10

11.

เอกสารประกอบการสอน Week 11

12.

เอกสารประกอบการสอน Week 12

13.

เอกสารประกอบการสอน Week 13

14.

เอกสารประกอบการสอน Week 14

15.

เอกสารประกอบการสอน Week 15 

16.

เอกสารประกอบการสอน Week 16

Last modified: Monday, 22 July 2019, 9:41 AM