สื่อประกอบการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. รายวิชา ENL3815 English for Logistics

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

 

2. รายวิชา ENL4910 Seminar on Business English Research

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1. รายวิชา ENL2115 Public Speaking

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

2. รายวิชา ENL3812 English for Human Resources

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1. รายวิชา ENL3815 English for Logistics

Week 1


Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

2. รายวิชา ENL4911 Independent Study

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1. รายวิชา ENL2115 Public Speaking in English

สัปดาห์

สื่อประกอบการสอน 

1

สื่อการสอน Week 1.1

สื่อการสอน Week 1.2

2

สื่อการสอน Week 2

3

4

สื่อการสอน Week 4

5

สื่อการสอน Week 5 

6

สื่อการสอน Week 6

7

สื่อการสอน Week 7

8

สื่อการสอน Week 8

9

สื่อการสอน Week 9

10

สื่อการสอน Week 10

11

12

สื่อการสอน Week 12.2

13

14

15

16

2. รายวิชา ENL3815 English for Logistics

สัปดาห์

สื่อประกอบการสอน 

1

2

3

4

5

6

7

สื่อการสอน Week 7.2

8

สื่อการสอน Week 8

9

สื่อการสอน Week 9

10

สื่อการสอน Week 10

11

สื่อการสอน Week 11.1

สื่อการสอน Week 11.2

12

สื่อการสอน Week 12

13

สื่อการสอน Week 13

14

สื่อการสอน Week 14

15

สื่อการสอน Week 15

16

สื่อการสอน Week 16

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 1. รายวิชา ENL3812 English for Human Resources

สัปดาห์

สื่อประกอบการสอน 

1

สื่อการสอน Week 1

2

สื่อการสอน Week 2

3

สื่อการสอน Week 3

4

สื่อการสอน Week 4

5

สื่อการสอน Week 5 

6

7

8

สื่อการสอน Week 8

9

สื่อการสอน Week 9

10

11

สื่อการสอน Week 11

12

13

สื่อการสอน Week 13

14

15

สื่อการสอน Week 15

16

สื่อการสอน Week 16 

2. รายวิชา ENL4911 Independent Study 

สัปดาห์

สื่อประกอบการสอน 

1

สื่อการสอน Week 1

2

สื่อการสอน Week 2

3

สื่อการสอน Week 3

4

สื่อการสอน Week 4

5

สื่อการสอน Week 5 

6

สื่อการสอน Week 6

7

สื่อการสอน Week 7

8

สื่อการสอน Week 8

9

สื่อการสอน Week 9

10

สื่อการสอน Week 10

11

สื่อการสอน Week 11

12

สื่อการสอน Week 12

13

สื่อการสอน Week 13

14

สื่อการสอน Week 14

15

สื่อการสอน Week 15

16

สื่อการสอน Week 16 

Last modified: Monday, 22 July 2019, 9:59 AM