You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Available Courses

 • การท่องเที่ยวและที่พักแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แนวคิดที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการเกิดรูปแบบการท่องเที่ยว


 •                    ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมา
  ความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  
  โครงสร้างของการปฏิบัติงานการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัดสายงาน
  การกำหนดหน้าที่การดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบริการส่วนหน้า
  ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานบุคคล
  การประสานงานกับโรงแรมในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นบริษัทนำเที่ยว
  ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและที่พัก คุณสมบัติและมารยาทของพนักงานโรงแรม
  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการบริการในธุรกิจโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหาร


 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมหวานและขนมอบ
  วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ การชั่งตวงวัด
  กระบวนการบริการขนมหวานและการจัดสรรเมนู การจัดโต๊ะสำหรับขนมหวานนานาชาติ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารตะวันตกและอาหารนานาชาติ
  พนักงานในแผนกและหน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการผลิตอาหาร การเก็บรักษาอุปกรณ์
  เครื่องมือเครื่องใช้ การดูแลสุขอนามัย
  การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตะวันตกหรืออาหารนานาชาติขั้นพื้นฐาน


 • ประวัติความเป็นมาของธุรกิจสปา ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานธุรกิจสปา หน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และแนวโน้มธุรกิจสปาในอนาคต

  Spa


Hotel and Lodging Business Program ..

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 Today Thursday, 6 August 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip เอกสารบรรยายSkip เอกสารประกอบการสอนSkip สื่อการสอน Powerpoint

สื่อการสอน Powerpoint


ภาคเรียน 2/2562

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2-3

สัปดาห์ที่ 4-5

สัปดาห์ที่ 6-7

สัปดาห์ที่ 8-9

สัปดาห์ที่ 10-11

สัปดาห์ที่ 11-12

สัปดาห์ที่ 13-14

สัปดาห์ที่ 15


ภาคเรียนที่ 1/2562

วิชา อุตสาหกรรมบริการ


Skip เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

ภาคเรียนที่ 2/2562

วิชา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2-3

สัปดาห์ที่ 4-5

สัปดาห์ที่ 5-6

สัปดาห์ที่ 7-8

สัปดาห์ที่ 9-10

สัปดาห์ที่ 11-12

สัปดาห์ที่ 13-14

สัปดาห์ที่ 15

ภาคเรียนที่ 1/2562

วิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม


ภาคเรียนที่ 1/2562
วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ


ภาคเรียน 1/2562 การจัการโรงแรมและธุรกิจที่พักภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาการจัดการสปาและธุรกิจสุขภาพ
Skip สื่อการสอน Powerpoint

สื่อการสอน Powerpoint

ภาคเรียนที่ 1/2562
วิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม


ภาคเรียนที่ 1/2562
HLI 1201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิที่พัก


ภาคเรียนที่ 2/2562
วิชา การจัดการสปาและธุรกิจสุขภาพSkip บทความวิจัย

บทความวิจัย

Skip มคอ 3 และ 5

มคอ 3 และ 5

มคอ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
มคอ 3
ภาคเรียนที่ 1/2562


ภาคเรียนที่ 2/2562มคอ 5
ภาคเรียนที่ 2/2562

ภาคเรียนที่ 2/2561ภาคเรียนที่ 1/2562
Skip MKO ฝึกงาน